Open Innovation by YouNick Mint Sp. z o.o.

numer 175 rejestru ZZASI prowadzonego przez KNF
Zrównoważony rozwój 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 , str. 1; dalej również jako: „SFDR”, „Rozporządzenie SFDR”, „Rozporządzenie”) weszło w życie 29 grudnia 2019 r. Akt ten ustanawia zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego, w tym zarządzających Alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, dotyczące m.in. przedstawiania przez nich informacji w zakresie zrównoważonego rozwojem w kontekście produktów finansowych.
Na gruncie Rozporządzenia SFDR Open Innovation by YouNick Mint sp. z o.o., jako zarządzający ASI, kwalifikowana jest jako uczestnik rynku finansowego, a alternatywna spółka inwestycyjna, którą ona zarządza – Open Innovation by YouNick mint spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI S.K.A. w Złotnikach – stanowi produkt finansowy. 
Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, obowiązki Informacyjne
Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 22 Rozporządzenia SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Rozporządzenie SFDR nakłada na uczestników rynku finansowego obowiązki opublikowania na stronie internetowej informacji:
  1. tym, czy dany podmiot bierze pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju,
  2. strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, o ile dany podmiot ją posiada,
  3. w związku z wprowadzaniem do działalności rodzajów ryzyka dla zrównoważonego rozwoju – informacji o sposobie zapewniania spójności polityki wynagradzania z wprowadzaniem do działalności rodzajów ryzyka dla zrównoważonego. 
Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, który obejmuje inwestowanie w instrumenty udziałowe podmiotów nienotowanych, a także z uwagi na okres rozwoju zarządzanej ASI w kontekście wejścia w życie obowiązków informacyjnych przewidzianych Rozporządzeniem SFDR – okres inwestycyjny zarządzanej ASI trwa do 31.12.2023 r.:  
  1. Open Innovation by YouNick Mint sp. z o.o. nie bierze pod uwagę, w procesie zarządzania ASI, niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju,
  2. Open Innovation by YouNick Mint sp. z o.o. nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, przy czym nie wyłącza możliwości opracowania takiej strategii w przyszłości, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia,
  3. w związku z brakiem wprowadzenia do działalności swojej i zarządzanych ASI rodzajów ryzyka dla zrównoważonego rozwoju – nie uwzględnia tych ryzyk w polityce wynagradzania.